segron logo

Poučenie o spracúvaní osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Kto sme?

Spoločnosť SEGRON, s.r.o. pôsobí v oblasti IT technológií. Medzi jej hlavné činnosti patrí automatické testovanie pre oblasť Telco a financie.

 1. Osobné údaje

Osobnými údajmi  sú  podľa  zákona  č.  18/2018  Z.z.  o  ochrane  osobných  údajov  o zmene  a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, prípadne na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 1. Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom Nariadenia EP a Rady (ÉÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), ktoré je priamo implementované do zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom. Takéto   spracovanie   zahŕňa   zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu. Tento dokument sa týka všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa zhromažďujú v súlade s požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ktoré sa uchádzajú o zamestnanie alebo obdobný vzťah s prevádzkovateľom.

 1. 4 Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Spoločnosť SEGRON, s.r.o., Drieňová 1/E, 821 01 Bratislava, IČO: 46 626 131 (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých osôb spracúvaných v súvislosti s evidenciou uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavia záujem pracovať pre prevádzkovateľa.

Koho môžete kontaktovať v prípade otázok?

Naša spoločnosť dbá pri svojej činnosti o to, aby Vaše osobné údaje, ktoré nám na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavia záujem pre nás pracovať,  zverujete,  boli  chránené  v najvyššej  možnej  miere,  a aby  boli  spracúvané  len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu. Počas tejto doby si kladieme za prioritu, aby ste mali vždy prehľad o tom, prečo a na ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame. Preto, v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť e-mailom na e-mailovej adrese: [email protected] – v texte e-mailu prosím vždy zanechajte na seba telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete uplatniť spôsobom uvedeným nižšie.

 1. Aké osobné údaje v súvislosti s evidenciou uchádzačov o zamestnanie spracúvame a prečo?

Naša spoločnosť o Vás spracúva: meno a priezvisko, ukončené vzdelanie, predchádzajúce pracovné skúsenosti, všetky ostatné údaje spomenuté v motivačnom liste a životopise.

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame na základe Vašej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov, ktorí prejavia záujem pracovať pre našu spoločnosť a na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, na účely riadneho vybavenia Vašej žiadosti a realizácie výberového konania.  

 1. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho ich spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlasu.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov od zaslania životopisu. Pred skončením doby uchovávania Vám, pravdepodobne, príde notifikácia s otázkou, či si želáte ostať naďalej evidovaný v databáze uchádzačov. V prípade, ak si to neželáte, alebo notifikáciu nedostanete, budú Vaše údaje vymazané alebo anonymizované.  

V prípade potreby môžeme Vaše údaje spracúvať na základe oprávneného záujmu na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať (viac informácií nižšie pri práve namietať).

 1. Kto okrem nás spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v prvom rade spracúva na účely tu uvedené naša spoločnosť ako prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje ďalej neposkytujeme.

 1. Aké máte práva?právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom

Ako dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) máte právo požadovať od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).

 • právo na opravu

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby naša spoločnosť ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 • právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby naša spoločnosť ako prevádzkovateľ obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti ako prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 • právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli ako prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 • právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u nás ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak naša spoločnosť bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu); c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splníme bezplatne. Ak sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie v tabuľke), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a prevádzkovateľ nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody   na   spracúvanie,   ktoré   prevažujú   nad   Vašimi   záujmami,   právami   a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ budeme v budúcnosti spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budete informovaní), máte právo namietať a prevádzkovateľ už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.

 • právo podať sťažnosť na Úrad

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.

 • právo nechať sa zastúpiť

Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR prevádzkovateľom alebo niektorým z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu.

 1. Ako odpovieme na Vašu žiadosť?

Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 1. 10 Ako si uplatniť svoje práva podľa GDPR?

a) zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu [email protected].

Scroll to Top
Segron logo black blue

Senior SaaS System Administrator

Technical Skills :
 • Oversee the sysadmin related tasks in our SaaS infrastructure (partially cloud based, partially bare metal)
 • Daily operation and maintenance of the system
 • Analysing and resolving incidents
 • Follow and help improving the incident and change management procedures
 • Design procedures for system troubleshooting and maintenance
 • Incorporating base OS updates and security patches
 • Ensure that systems are safe and secure against cybersecurity threats by raising change requests where potential threat is possible
 • Performing SW updates for the Segron SaaS SW stack (distributed architecture with clusters)
 • Configuring solutions like reverse proxy, firewalls, etc.
 • Building tools to automate procedures & reduce occurrences of errors and improve customer experience
 • Tutoring & coaching newcomers & less senior experts in the team
 • Interworking with the architects and IT admins of Segron to have the SaaS procedures inline with the Segron processes
Non-technical skills:
 • We are looking for a self-motivated, self-improving individual with a highly independent mindset and open and straightforward technical communication to help us to improve and maintain our cloud infrastructure of our powerful end-to-end testing solution ATF (Automated Testing Framework)
 • 3+ years hands-on experience with operation and monitoring of cloud / linux systems
 • 3+ years of hands-on experience with network devops elements: configuring routers, switches, networks
 • Hands-on experience with running live systems with infrastructure as a code mode of operation
 • Specific knowledge which brings direct advantage: Docker, Docker Compose, Grafana, Prometheus, Ansible, Debian Linux OS administration, Security
 • Experience in building and maintaining distributed systems (incl. redundancy, resiliency, load-balancing) is welcome
 • Excellent knowledge of English
Location :
 • Place of work: Bratislava (partially home office possible)
 • Rate: from 30 EUR/hour (possible higher rate, depends on experience)
Segron logo - The Next Generation of Active Testing
Segron logo black blue

CI/CD Senior Developer

Technical Skills :
 • A senior role with a proven expertise in software development, cloud computing, DevOps, and CI/CD
 • Experience in planning, designing, and overseeing the CI/CD strategy and architecture on the level of organization
 • Ability to tailor testing strategies which define and follow the best practices, standards, and policies for the software delivery process
 • Hands-on experience in creating and managing CI/CD pipelines and workflows (PaaC)
 • Ability to evaluate and recommend the best tools, technologies, and methodologies for the CI/CD implementation
 • Prior hands-on experience working with different CI/CD toolsets (Jenkins, Bitbucket, GitLab, artifactory, Ansible ..)
 • Proficient with DevOps tools API automation capabilities
 • Proficient with Atlassian Tools (BitBucket, Jira, Confluence) and agile SW development methodologies
 • Familiar with cloud patterns and best practices
 • Familiar with web performance best practices
 • Comfortable working in cloud DevOps ecosystem
 • Comfortable working with Linux platforms
 • Initial working experience in SW development is an advantage.
Non-technical skills:
 • Effective communication with technical as well and business stakeholders
 • Self-motivating, self-improving mindset
 • Ownership of relevant industry certificates is a plus
Location :
 • Location: Bratislava, Slovakia (with hybrid flexibility)
 • Rate: from 30 EUR/hour (possible higher rate, depends on experience)
Segron logo - The Next Generation of Active Testing
Segron logo black blue

Test Automation Engineer

Job description, responsibilities:

 • ATF system configuration, integration, operations & maintenance in customer environments.
 • Building tools to automate procedures & reduce occurrences of errors and improve customer experience.
 • Hardware Verification, Testing and Preparation within the Staging Process.
 • Contribution to customer and service partner technical support across multiple accounts by sufficiently managing priorities and deadlines for own work.
 • Segron Laboratory equipment configuration and maintenance support.
 • Hardware order and logistics support.
 • Problem analysis of ATF issues, troubleshooting and fault correction.
 • Interface towards SEGRON Development Team in case of product or software issues.
 • Interface towards the SEGRON Technical Sales Team to support planned activities.
 • System and Integration documentation and guidelines.
 • Perform root cause analysis for production errors.
 • Deployment of software updates and fixes.
 • Ability to work in a team environment serving multiple global customers.
 • Willing to travel for 3-5 days onsite deployments
Requirements/ Skills:
 • Excellent knowledge of English
 • Operating Systems: Linux, Windows, MacOS
 • Good Knowledge of Containers and Virtual Machines
 • Telco experience welcome
 • Python or other scripting experience or knowledge preferable
 • Educational Qualification: Computer Science/Engineering or work experience equivalent
 • Work Experience: 3-4 years preferred

Others:

 • Full time job (employment)
 • 3 days onsite, 2 days home office
 • Offered salary: from 1800 Euro (depends on seniority and skills level)
 • Variety of financial benefits
 • Place of work: Bratislava
Segron logo - The Next Generation of Active Testing
Segron logo black blue

Senior Python Developer

Technical Skills :

 • A solid, experienced SW developer with at least 10 years of experience in active SW development in different programming paradigms
 • Minimum 5 years of professional Python development experience
 • Master or college degree from Computer Science, Mathematics or STEM domain
 • Well educated in design and programming patterns that increase software’s efficiency and readability.
 • Very good analytical and problem solving skills.
 • At least three skills out of the following 4 skills are requested:
  • Microservices based architectures (Docker containers)
  • Linux
  • Ansible
  • Robot  Framework
 • Comfortable with sysadmin and DevOps skills (Ansible, YML files, Network Programming, IP protocols, designing and developing proxy servers for different protocols – example: streaming, integrating and compiling third party libraries on Linux (Debian))
 • Proficient with Atlassian Tools (BitBucket, Jira, Confluence) thorough understanding of Git and version control best practices
 • Familiar with cloud patterns and best practices
 • Familiar with web performance best practices

Non-technical skills:

 • Ability to work under pressure
 • Ability to abstract and explain your work
 • Strong understanding of Agile development process and experience working in an agile team
 • Strong communication skills with both technical and non-technical stakeholders
Location :
 • Bratislava, Slovakia (with hybrid flexibility)
 • Rate: from 35 EUR/hour (possible higher rate, but depends on experience)
Segron logo - The Next Generation of Active Testing